Instant Horses
Kamchatka
Anaconda Eye
Cherry Blast